Меню
  1. Начало
  2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА МПС

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА МПС

"ЕММА ЛОКАСИОН" ЕООД, ЕИК 205810106, в качеството си на Наемодател, отдава под наем автомобил /МПС/ на Наемателя, срещу заплащане на възнаграждение, при следните Общи условия:

I. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Чл.1. (1) Минималният срок за наемане на автомобил е 24 часа. Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние с оборудване, отразено в приемо-предавателния протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила.

(2) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи на мястото, което е посочено в договора, в уговорения срок и в същото състояние. При сключване на договора, в приемо-предавателния протокол се отбелязват забележки, ако има такива, по външния и/или интериора на автомобила. При връщане на автомобила, след оглед и при установяване на повреди или липси или при нарушение на общите условия на договора, те се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ.

(3) При евентуално предвидено или непредвидено неспазване срока на връщане на автомобила от Наемателя, той се задължава да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ не по-късно от уговорения час на връщане. За закъснение по-дълго от 120 мин., НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер дневно - наеманата цена на автомобила, съгласно уговорената тарифа от Договора за наем.

(4) Неизпълнение на задължението за връщане на МПС от НАЕМАТЕЛЯ за повече от два часа, без за това да е уведомен НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване по смисъла на НК и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява незабавно компетентните органи, като си запазва всички права по сключения Договор. НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че знае следните обстоятелства:

(5) Наемателят трябва да е навършил 23 години, с минимален шофьорски стаж 3 години и да притежава редовни лични документи: лична карта/паспорт, свидетелство за правоуправление, валидно на територията на Р. България, контролен талон. За наематели, между 19 и 23 години или стаж по-малко от 3 години се прилага такса в размер на 10,00 евро/ден и двоен депозит.

Чл.2. При получаване на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит, посочен в този договор, който гарантира изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по договора и служи за обезщетяване на НАЕМОДАТЕЛЯ за вреди по наетия автомобил, настъпили по време на действието на договора. При връщането на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, при условията на добросъвестно ползване, без нанесени щети и липси, депозитът се възстановява в пълния му размер.

Чл.3. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ не е изпълнил което и да е от своите задължения и отговорности по договора, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи целия депозит или такава част от него, необходима за покриване на разходите по отстраняване на претърпените вреди, както и за обезщетение за пропуснатите ползи. Задържането на депозита от НАЕМОДАТЕЛЯ в гореизброените случаи не отменя имуществената отговорност на НАЕМАТЕЛЯ за вреди, претърпени от НАЕМОДАТЕЛЯ в размер, надхвърлящ стойността на депозита.

Чл.4. Ако автомобилът е снабден с GPS система за позициониране и дистанционно изключване на запалването на автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯ може да блокира стартирането на двигателя в случай на:

 

II. РЕЗЕРВАЦИЯ НА АВТОМОБИЛ ЧРЕЗ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Чл.5. НАЕМАТЕЛЯТ извършва резервация чрез онлайн платформата на „ЕММА ЛОКАСИОН“ ЕООД, на интернет адрес: www.emmalocation.com.

Чл. 6. (1) Отказ от резервация се извършва чрез изпращане на съответно уведомление на посочената от НАЕМОДАТЕЛЯ електронна поща – office@emmalocation.com.

(2) Направената резервация може да бъде отказана от НАЕМАТЕЛЯ не по-късно от три дни преди избраната от него дата за наемане, като в този случай се възстановява цялата заплатена от последния сума.

(3) При извършване на отказ от резервация два дни преди избраната от НАЕМАТЕЛЯ дата за наемане на автомобила, се възстановява 50 % от заплатената сума.

(4) При извършване на отказ от резервация един ден преди избраната от НАЕМАТЕЛЯ дата за наемане на автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯТ не дължи на НАЕМАТЕЛЯ връщане на заплатената от него сума.

 

III. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.7. Пълната наемна цена на автомобила трябва да бъде заплатена от НАЕМАТЕЛЯ или допълнителния шофьор към момента на получаването на автомобила и подписване на приемо-предавателния протокол чрез разплащателни средства, одобрени от Наемодателя /кредитна/дебитна карта и/или банков превод/. При наемането на автомобила, Наемателят е длъжен да заплати депозит. Депозитът може да бъде заплатен с дебитна/кредитна карта или в брой при получаването на автомобила. Заплащането на депозита с дебитна/кредитна карта е възможно, когато датата на връщане на автомобила е не по-късна от 25 дни от датата на извършване на транзакцията. Ако депозитът е платен в брой, то той се съхранява на отговорно пазене в офис на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Цени депозит:

Клас автомобилДепозит
Товарни автомобили/бусове € 400
Лекотоварни автомобили € 250
Компактни автомобили € 250
Джипове (SUV) € 400
Луксозни джипове € 800

Цени на наем:

Клас автомобилЦена на ден
Товарни автомобили/бусове € 45
Лекотоварни автомобили € 25
Компактни автомобили € 30
Джипове (SUV) € 60
Луксозни джипове € 75

Такса чужбина:

Клас автомобилЕднократна такса чужбина
Товарни автомобили/бусове € 150
Лекотоварни автомобили € 80
Компактни автомобили € 100
Джипове (SUV) € 200
Луксозни джипове € 400

В цената са включени:

За допълнителните екстри се прилага такса на ден, както следва:

ЕкстраЦена на денМаксимална цена
Навигационна система € 6,00 € 60,00
Допълнителен багажник € 3,60 € 36,00
Вериги за сняг € 3,60 € 36,00
Бебешко столче € 3,60 € 36,00
Детско столче € 3,60 € 36,00

Такса извън работно време:

При наемане или връщане на автомобил извън работно време се прилага такса:

Работно време: Понеделник – Неделя от 09:00-18:00 часа.

Чл.8. При ПТП, щета или кражба на автомобила не се възстановяват платените суми по договора за наем.

Чл.9. Наемната цена не включва гориво. При връщане на автомобила с непълен резервоар, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща пълната стойност на липсващото гориво, както и такса в размер на 20 евро.

Чл.10. При доставяне на заместващ автомобил при ПТП, щета или кражба на основния автомобил по договор, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща пълната стойност на разходите за доставка на заместващия автомобил.

Чл.11. Наемната цена не включва глоби и санкции, наложени за неспазване на Закона за движение по пътищата на Р България (ЗДвП) или други нормативни разпоредби. Последните се заплащат изцяло от НАЕМАТЕЛЯ, след предоставяне от НАЕМОДАТЕЛЯ на съответния документ, удостоверяващ наличието на наложена глоба или санкция в случай, че последние не са били наложени и/или заплатени директно от водача на автомобила – НАЕМАТЕЛЯ.

Чл.12. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ желае да удължи срока на договора, същият трябва писмено или устно да заяви това минимум 48 часа преди изтичането на договора. НАЕМАТЕЛЯТ може да удължи срока на договора, респективно ползването на автомобила, само при изрично писмено или устно потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ, като трябва да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ задължението за удължаване на наемния период преди изтичането на основния договор за наем.

Чл.13. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не е получил изрично потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ за продължаване на срока на договора и закъснее с връщането на автомобила, то той дължи следната неустойка:

Чл.14. В случай че НАЕМАТЕЛЯТ върне автомобила преди изтичането на договора, същият не получава компенсация или обезщетение за неизползваните дни до края на договора.

Чл.15. В случай че при наемането на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил такса „Предплатено гориво“ и върне автомобила с някаква част от това гориво, НАЕМОДАТЕЛЯ не дължи връщане на суми за неизползваното гориво.

Чл.16. В случай че в договора за наем е вписан дневен лимит за пробег в километри, то при връщането на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ заплаща такса за надминатите километри, по цена описана в приемо-предавателния протокол.

 

IV. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И ДРУГИ

Чл.17. (1) При всякакви щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, включително, но не само, при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновното поведение на НАЕМАТЕЛЯ, последният се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ пълното обезщетение, включително разноските по отдаване под наем на заместващия автомобил, разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем.

(2) В случай че навигационната система е открадната или изгубена, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати глоба от 200,00 евро.

(3) В случай че документите, ключовете, регистрационните табели на наетия автомобил бъдат откраднати или изгубени, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен да заплати глоба от 300,00 евро

(4) В случай на инцидент с автомобила, се дължи административна такса в размер от 50,00 евро, без значение по чия вина е настъпил инцидента.

 

V. ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.18. НАЕМОДАТЕЛЯТ отговаря за щети, резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима автотехническа експертиза.

Чл.19. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ заместващ автомобил за срока, за който е сключен Договорът за отдаване под наем на неизправния автомобил.

Чл.20. В случай на неизпълнение по смисъла на този Договор за наем от страна на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да предприеме всички законни действия, за да преустанови ползването на имуществото от страна на Наемателя.

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ. ИЗИСКВАНИЯ

Чл.21. (1) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да притежава редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон.

(2) С подписа си НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е правоспособен водач с валидно СУМПС, има всички необходими документи и съответните категории да управлява наетия автомобил.

(3) Ако в договора за наем са вписани един или повече допълнителни шофьори, то те са солидарно отговорни с този, който е вписан като НАЕМАТЕЛ.

Чл.22 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

Чл.23. НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна материална отговорност за обезщетяване на НАЕМОДАТЕЛЯ в пълен размер за претърпени вреди и пропуснати ползи и калкулирани в съответствие с чл.27 в следните случаи:

Чл.24. Абсолютно забранено е:

Чл.25. При установени следи от пушене или превозване на животно, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 100 евро.

Чл.26. Дължимите обезщетения и неустойки от НАЕМАТЕЛЯ се определят по официален ценоразпис. В случай че ремонтът на автомобила е по-скъп заради специфична боя, марка, модел, по-висок клас или щета, която не е посочена в този ценоразпис – съответното обезщетение се определя от упълномощен от управителя служител. В случай на несъгласие от страна на НАЕМАТЕЛЯ с обезщетенията, неустойките или таксите в този ценоразпис, то той заплаща щетите по автомобила по цена на официален сервиз за съответната марка, разходите за пътна помощ или транспорт до сервиза и обратно, наем за дните за ремонт по официалната ценова листа на НАЕМОДАТЕЛЯ и съответната административна такса.

 

ЗА ВРЪЗКА С НАС:

Телефон, Viber, WhatsApp:

+359 88 699 0 699

E-mail: office@emmalocation.com

гр. София, кв. Витоша
ул. „Асен Разцветников“ №1А,
ет.Партер, офис 4

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие декларирате, че сте запознати с политиката за защита на личните данни на "Емма Локасион" ЕООД и се съгласявате с употребата на „бисквитки“.

X